Odeljenje za sektorske politike EU

Odeljenje za sektorske politike EU obavlja poslove koji se odnose na:

  1. analizu i praćenje aktivnosti EU i njenih pojedinih organa i tela u pogledu sektorskih politika Evropske unije;
  2. praćenje procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije sa zajedničkim pravnim tekovinama EU;
  3. tehničku sektorsku koordinaciju nadležnih državnih organa i organa državne uprave Republike Srbije prema EU u toku pregovaračkog procesa, a posebno kao koordinator u pregovorima u Poglavlju 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika;
  4. učešće u delu pregovaračkog procesa koji se odnosi na potpoglavlje Politika razvojne i humanitarne pomoći u okviru Poglavlja 30 - Spoljni odnosi;
  5. druge poslove u vezi sa sektorskim politikama EU.