gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Spoljna politika Srbija u međunarodnim organizacijama
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Odsek za ekonomsku multilateralu
+ larger fontnormal font- Smaller font
Odsek za ekonomsku multilateralu MSP je zadužen za praćenje međunarodnih i regionalnih organizacija koje se bave različitim segmentima međunarodne ekonomske saradnje kao što su trgovina, finansije, intelektualna svojina, telekomunikacije itd. Imajući u vidu širok spektar delatnosti koji međunarodna ekonomija obuhvata, MSP ovu oblast pokriva u saradnji sa nadležnim resorima Vlade Srbije zaduženim za praćenje konkretnih međunarodnih organizacija.
Pored međunarodnih organizacija globalnog karaktera, R. Srbija je aktivna i u organizacijama koje za cilj imaju unapređenje regionalne ekonomske saradnje, kao što su Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju, Dunavska komisija i EFTA sporazuma.
Međunarodna ekonomska saradnja, s obzirom na narastajuću međusobnu povezanost i međuzavisnost nacionalnih privreda, multinacionalnih kompanija i međunarodnih organizacija, sve više dobija na značaju, dok međunarodne finansijske institucije, prvenstveno MMF, grupacija Svetske banka i Evropska banka za obnovu i razvoj, postaju neizbežan partner čak i ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta.
Angažman R. Srbije u međunarodnim organizacijama ekonomskog karaktera, radi sticanja potpunije slike o poziciji zemlje u međunarodnoj ekonomiji, potrebno je posmatrati paralelno sa aktivnostima na međunarodnom i nacionalnom planu u okviru eurointegracija Srbije.
R. Srbija nastoji da svoje članstvo u ovim međunarodnim organizacijama iskoristi kako bi promovisala svoju privredu, obezbedila finansijsku podršku i likvidnost i uskladila pojedine privredne grane sa najsavremenijim međunarodnim standardima, naročito u kontekstu pristupanja R. Srbije EU.

Pregled međunarodnih organizacija iz domena Sektora za multilateralnu saradnju u kojima je R. Srbija član ili posmatrač 

Kao međunarodno-pravni naslednik Savezne Republike Jugoslavije i državne zajednice Srbije i Crne Gore i jedna od zemalja sukcesora SFRJ, Republika Srbija je članstvo u većini međunarodnih organizacija, naročito iz sistema UN, regulisala putem sukcesorskih izjava datih u periodu od 2000. do 2003. godine. Međutim, u pojedinim međunarodnim organizacijama bilo je neophodno da se ponovo zatraži prijem.

- Ujedinjene nacije (1. novembar 2000. godine)
- Svetska banka (1992. godina, Sporazum o sukcesiji 2001)
- Međunarodni monetarni fond (IMF) (1992. godina, Sporazum o sukcesiji 2001.)
- Svetska meteorološka organizacija (WMO) (23.03.2001.)
- Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) (19.01.2001.)
- Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) (24.09.2001.)
- Svetska poštanska unija (UPU) (18.06.2001.)
- Svetska turistička organizacija (UNWTO) (25.09.2001.)
- Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) (20.12.2000)
- Organizacija UN za industrijski razvoj (UNIDO) (06.12.2000.)
- Svetska zdravstvena organizacija (WHO) (28.11.2000.)
- Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO) (02.11.2001)
- Međunarodna organizacija rada (ILO) (24.11.2000.)
- Međunarodna organizacija za atomsku energiju (IAEA) (31.10.2001.)
- Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) (13.01.2001.)
- Međunarodna pomorska organizacija (IMO) (11.12.2000.)
- Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) (18.06.2001)
- Međunarodna hidrografska organizacija (IHO)
- Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
- Međunarodna organizacija za šećer (ISO) (14.5.2002.)
- Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE) (10.11.2000.)
- Savet Evrope (CoE) (3.4.2003.)
- Međunarodna organizacija za železnički transport (OTIF) (01.08.2001.)
- Međunarodna organizacija za telekomunikacione satelite (ITSO)
- Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC)
- Međunarodna železnička unija (UIC)
- Međunarodna policijska organizacija (INTERPOL)
- Međunarodni biro za mere (BIPM)
- Međunarodna organizacija za vino i vinovu lozu (IOV)
- Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML)
- Međunarodna organizacija za mobilne satelite (IMSO)
- Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO)
- Međunarodna studijska grupa za bakar (ICSG)
- Međunarodna studijska grupa za olovo i cink (ILZSG)
- Međunarodni institut za biljne genetičke resurse (IPGRI)
- Međunarodna federacija crvenog krsta i crvenog polumeseca (IFRCRC)
- Interparlamentarna unija (1891)
- Međunarodna agencija za obnovljivu energiju (IRENA)
- Zajedničke vazduhoplovne vlasti (JAA)
- Evropska konferencija ministara transporta (CEMT) (26.9.2001.)
- Međunarodni centar za genetski inžinjering i biotehnologoiju (ICGEB)
- Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL)
- Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo (ECAS) (27.11.2002.)
- Evropska konferencija poštanskih i telekomunikacionih administracija (CEPT)
- Evropska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT)
- Evropska organizacija za telekomunikacione satelite (EUTELSAT) (29.06.2001.)
- Evropska asocijacija nacionalnih meteoroloških službi (EUROMET)
- Evropski centar za srednjeročnu prognozu vremena (ECMWF)
- Evropska kompanija za finansiranje železničke infrastrukture (EUROFIMA)
- Dunavska komisija (1948)
- Međunarodna komisija za zaštitu Dunava (ICPDR)
- Dunavska turistička organizacija
- Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC)

Republika Srbija je u postupku pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i u perspektivi Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).
Republika Srbija ima status posmatrača u Pokretu nesvrstanih zemalja od 25.09.2001. godine, Afričkoj uniji od 08. 03. 2005. godine i Međunarodnoj organizaciji frankofonije.
Pored međunarodnih međuvladinih organizacija, R. Srbija je preko svojih stručnjaka i institucija uključena u rad brojnih međunarodnih nevladinih organizacija, instituta, asocijacija itd. Kompletan pregled tih organizacija nije moguće precizno napraviti s obzirom da za učešće u radu ovih MO nije potrebna odluka Vlade ili Skupštine. Takođe, R. Srbija je aktivna i u mnogim programima i inicijativama u okviru EU.
R. Srbija je potpisnik brojnih međunarodnih sporazuma i konvencija.

Za informacije o angažmanu R. Srbije u okviru institucija EU i bezbednosnih inicijativa pogledati odgovarajuće internet stranice Sektora za EU i Sektora za bezbednosnu politiku.