gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Osnovne organizacione jedinice
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Generalni sekretarijat
+ larger fontnormal font- Smaller font
GENERALNI SEKRETARIJAT obavlja poslove koji se odnose na:
 1. planiranje rada Ministarstva u skladu sa zakonom;
 2. obezbeđivanje usklađenosti i zakonitosti opštih i pojedinačnih akata koje donosi ministar;
 3. usklađenost rada unutrašnjih i eksteritorijalnih organizacionih jedinica;
 4. saradnju sa drugim državnim organima i organima državne uprave;
 5. zaštitu imovinskopravnih i drugih interesa Ministarstva;
 6. obavljanje stručnih materijalno-finansijskih, informatičkih, administrativno-tehničkih, radnopravnih, kadrovskih, bezbednosnih i drugih zajedničkih poslova za potrebe Ministarstva;
 7. sprovođenje poslova stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih.

U Generalnom sekretarijatu obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

I Odeljenje za personalne i pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:
 • pripremu Kadrovskog plana za svaku kalendarsku godinu;
 • pripremu pojedinačnih rešenja iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u Ministarstvu;
 • zdravstvenu zaštitu zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije;
 • pripremu dokumenata za potrebe radnopravnih sporova pred domaćim sudovima u kojima je tuženo Ministarstvo;
 • evidencije zaposlenih;
 • pripremu nacrta zakona iz oblasti spoljnih poslova, akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i drugih podzakonskih akata;
 • davanje mišljenja na nacrte zakona i podzakonskih akata koje pripremaju drugi organi državne uprave, a koji se odnose na oblast spoljnih poslova;
 • druge personalne i pravne poslove iz delokruga Odeljenja.
U Odeljenju za personalne i pravne poslove obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
 1. Odsek za radnopravnu evidenciju obavlja poslove koji se odnose na:
  - zdravstvenu zaštitu zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije;
  - pripremu dokumenata za potrebe radnopravnih sporova pred domaćim sudovima u kojima je tuženo Ministarstvo;
  - radnopravnu evidenciju zaposlenih;
  - druge poslove iz delokruga Odseka.
 2. Grupa za prijem i raspored kadrova obavlja poslove koji se odnose na:
  - pripremu Kadrovskog plana za svaku kalendarsku godinu;
  - pripremu pojedinačnih rešenja iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u Ministarstvu;
  - druge poslove iz delokruga Grupe.
 3. Grupa za normativne poslove obavlja poslove koji se odnose na:
  - pripremu nacrta zakona iz oblasti spoljnih poslova, akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i drugih podzakonskih akata;
  - davanje mišljenja na nacrte zakona i podzakonskih akata koje pripremaju drugi organi državne uprave, a koji se odnose na oblast spoljnih poslova;
  - pripremu mišljenja o primeni Zakona o spoljnim poslovima;
  - druge poslove iz delokruga Grupe.
II Odeljenje za imovinskopravne i zajedničke poslove koje obavlja poslove koji se odnose na:
 • postupak sticanja i održavanja nepokretnosti za smeštaj diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu, evidentiranje i uknjižbu nepokretnosti u inostranstvu;
 • pribavljanje i korišćenje osnovnih i potrošnih sredstava;
 • pomoć stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Srbiji u rešavanju pitanja smeštaja;
 • investiciono i tehničko održavanje objekata, poslovnih prostorija i uređaja i instalacija u njima;
 • putovanja i transport, zanatske usluge, održavanje čistoće, reprezentaciju;
 • pripremu dokumenata i učešće u sudskim sporovima i arbitražama koje se u inostranstvu vode u vezi s imovinom Republike Srbije.
U Odeljenju za imovinskopravne i zajedničke poslove obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
 1. 1) Odsek za nepokretnu imovinu i građevinske poslove obavlja poslove Odeljenja za imovinske i zajedničke poslove koji se odnose na:
  - nepokretnosti;
  - građevinske poslove;
  - druge poslove iz delokruga Odseka.
 2. Odsek za pokretnu imovinu i javne nabavke obavlja poslove Odeljenja za imovinske i zajedničke poslove koji se odnose na:
  - pokretnu imovinu (nameštaj, vozila, umetnička dela, kancelarijski i potrošni materijal);
  - sve vrste javnih nabavki;
  - druge poslove iz delokruga Odseka.
 3. Odsek za zanatske usluge obavlja poslove koji se odnose na tekuće održavanje objekata i prostorija Ministarstva i uređaja u njima, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.
 4. Auto-servis poslove koji se odnose na putovanja i transpor u zemlji i svetu za diplomatske potrebe Ministarstva, kao i sitnijim poslovima održavanja voznog parka.
III Odeljenje za finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na:
 • izrada predloga neophodnih budzetskih sredstava za obavljanje poslova iz delokruga Ministartstva;
 • praćenje obima i dinamike priliva i utroška sredstava;
 • obavljanje poslova platnog prometa;
 • likvidacija finansijske dokumentacije;
 • blagajnički poslovi sa dinarskim i deviznim novčanim sredstvima i hartijama od vrednosti;
 • organizovanje i vođenje knjigovodstvenog poslovanja;
 • sastavljanje periodičnih obračuna i godišnjeg računa; obračun i isplata bruto zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja i svih novčanih dokumenata;
 • organizovanje službenih putovanja i selidbi u inostranstvo i iz inostranstva, kao i obračun i isplata troškova po tom osnovu;
 • planiranje, praćenje i kontrola materijalno-finansijskog poslovanja diplomatsko-konzularnih predstavništava (u daljem tekstu DKP);
 • obezbeđenje sredstava za rad DKP, usmeravanje i doznačavanje istih;
 • raspolaganje sa prihodima obezbeđenim u radu DKP u skladu sa odgovarajućim propisima i odlukama;
 • projektovanje, programiranje i održavanje poslovnog informacionog sistema;
 • druge finansijsko-materijalne poslove iz delokruga Odeljenja.
U Odeljenju za finansijske poslove obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
 1. Odsek za likvidaturu obavlja sve poslove koji se odnose na likvidaturu finansijsko-materijalne dokumentacije.
 2. Odsek za diplomatsko-konzularna predstavništva obavlja sve poslove koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije.
 3. Grupa za knjigovodstvo obavlja sve poslove koji se odnose na knjigovodstvo u Ministarstvu spoljnih poslova.
IV Odeljenje bezbednosti obavlja poslove koji se odnose na:
 • obezbeđenje i zaštitu od protivpravnih radnji svih zaposlenih u Ministarstvu, unutrašnjosti objekta, imovine i informatičkih sistema, komunikacije, kurirskih i drugih veza;
 • zaštitu u slučaju elementarnih nepogoda, požara, tehnoloških incidenata i opasnosti;
 • organizaciju postupka bezbednosnih provera kandidata za prijem u radni odnos koji se sprovodi od strane nadležnih organa bezbednosti Republike Srbije;
 • bezbednosnu pripremu kandidata za premeštaj na radna mesta u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije;
 • druge poslove iz delokruga Odeljenja.
U Odeljenju bezbednosti obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
 1. Odsek za bezbednosne pripreme i analize obavlja poslove koji se odnose na:
  - bezbednosnu pripremu kandidata za premeštaj na radna mesta u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije;
  - analizu bezbednosnih uslova rada Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije;
  - organizaciju postupka bezbednosnih provera kandidata za prijem u radni odnos koji se sprovodi od strane nadležnih organa bezbednosti Republike Srbije;
  - druge poslove iz delokruga Odseka.
 2. Odsek za video nadzor i kontrolu obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje video nadzora i kontrole u Ministarstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.
 3. Odsek za protivpožarnu zaštitu obavlja poslove koji se odnose na protivpožarnu zaštitu Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.
 4. Odsek za fizičku zaštitu obavlja poslove koji se odnose na fizičku zaštitu zaposlenih u Ministarstvu, unutrašnjosti objekta i imovine, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.
 5. Grupa za tehničku zaštitu obavlja poslove koji se odnose na zaštitu informatičkih sistema i komunikacije, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.
V Odeljenje za informatiku i telekomunikacije obavlja poslove koji se odnose na:
 • organizaciju, održavanje, unapređenje i zaštitu sistema informatičkih i telekomunikacionih veza unutrašnjih jedinica Ministarstva sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, kao i vezu Ministarstva sa drugim informacionim sistemima;
 • specifične poslovne softvere koji podržavaju poslovne procese u Ministarstvu (konzularno poslovanje, razmena i arhiviranje dokumenata, finansijsko poslovanje, kadrovsko poslovanje i slično);
 • operativne poslove zaštite, razmene i distribucije informacija;
 • druge poslove iz delokruga Odeljenja.
U Odeljenju za informatiku i telekomunikacije obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
 1. Odsek za prenos informacija obavlja poslove koji se odnose na razmenu i distribuciju kriptozaštićenih informacija, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.
 2. Odsek za zaštitu informacija obavlja poslove obavlja poslove koji se odnose na kriptozaštitu informacija koje se razmenjuju između Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.
 3. Odsek za administraciju i podršku korisnicima obavlja poslove koji se odnose na:
  - održavanje i unapređivanje korisničkog hardvera i softvera u okviru informacionih i komunikacionih sistema Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije;
  - tehničku podršku korisnicima;
  - obuku korisnika informacionih i komunikacionih sistema;
  - druge poslove iz delokruga Odseka.
 4. Grupa za poslovne aplikacije obavlja poslove koji se odnose na razvoj, održavanje, podršku i obuku korisnika za poslovne softverske aplikacije Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.
 5. Grupa za telefoniju obavlja poslove koji se odnose na:
  - usluge fiksne i mobilne telefonije u Ministarstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije;
  - održavanje i unapređenje telefonskih sistema;
  - druge poslove iz delokruga Grupe.
 6. Odsek za informaciono-komunikacione sisteme obavlja poslove koji se odnose na održavanje i razvoja svih infrmacionih i komunikacionih sistema Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.
 7. Grupa za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema obavlja poslove koji se odnose na bezbednost i zaštitu svih informacionih i komunikacionih sistema Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.
VI Odeljenje za međunarodnopravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:
 • pripremu i sprovođenje postupka zaključivanja i ratifikacije međunarodnih ugovora;
 • elektronsko evidentiranje i čuvanje originalnih primeraka međunarodnih ugovora i prateće dokumentacije;
 • učešće Republike Srbije u postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama;
 • primenu prava međunarodnih organizacija;
 • druge poslove iz oblasti međunarodnog prava.
U Odeljenju za međunarodnopravne poslove obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
 1. Grupa za međunarodne pravosudne institucije obavlja poslove koji se odnose na:
  - saradnju sa međunarodnim pravosudnim institucijama: Međunarodni sud pravde, Stalni arbitražni sud, Međunarodni krivični sud, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Haška konferencija za međunarodno privatno pravo, specijalizovani sudovi UN;
  - zastupanje Republike Srbije u postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama
  - druge poslove iz delokruga Grupe.
 2. Odsek za međunarodne ugovore obavlja poslove koji se odnose na međunarodne multilateralne i bilateralne ugovore, kao i druge poslove iz delokruga Odseka.
 3. Grupa za pravo međunarodnih organizacija i opšta pitanja obavlja poslove koji se odnose na:
  - primenu prava međunarodnih organizacija univerzalnog i regionalnog karaktera;
  - primenu drugih aktuelnih pitanja međunarodnog prava;
  - druge poslove iz delokruga Grupe.
VII Odeljenje za administrativne i arhivske poslove obavlja poslove koji se odnose na:
 • čuvanje, zaštitu i korišćenje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije;
 • zajedničke projekte s drugim državama u oblasti korišćenja arhivske građe;
 • odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala;
 • nadzor nad administrativnim poslovanjem unutrašnjih jedinica Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije;
 • Biblioteku Ministarstva;
 • prijem i otpremu službene i diplomatske pošte;
 • druge poslove iz delokruga Odeljenja.
U Odeljenju za administrativne i arhivske poslove obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
 1. Politički arhiv obavlja poslove koji se odnose na prijem, evidentiranje, signiranje, obradu i čuvanje poverljivih dokumenata Ministarstva koja, saglasno zakonu i drugim propisima, nisu dostupna javnosti.
 2. Diplomatski arhiv obavlja poslove koji se odnose na preuzimanje od Političkog arhiva i diplomatsko-konzularnih predstavništava, čuvanje i održavanje istorijske građe i registraturskog materijala o spoljnoj politici Srbije, kao i njihovo publikovanje.
 3. Grupa za obradu i sređivanje dokumenata obavlja poslove koji se odnose na sređivanje registraturskog materijala i odabir arhivske građe.
 4. Biblioteka obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu, čuvanje i izdavanje na korišćenje knjiga, časopisa, dnevnih listova, elektronskih nosača tekstova i dokumenta iz fonda međunarodnih organizacija.
 5. Ekspedicija obavlja poslove koji se odnose na:
  - prijem i dostavu svih službenih i diplomatskih pošiljki Ministarstva kurirskim putem, poštom, DHL-om, preko pilota domaćih vazduhoplova, špediterima i brodovima;
  - postupak oslobađanja od carine;
  - organizaciju i nadzor kurirskih putovanja;
  - dostavu internih pošiljki u okviru Ministarstva;
  - druge poslove iz delokruga Odseka.
VIII Dežurno odeljenje obavlja poslove koji se odnose na:
 • organizaciju i obavljanje hitnih poslova Ministarstva van radnog vremena (radnim danom od 15,00 - 08,00 narednog dana, a u dane vikenda i dane državnih i verskih praznika u trajanju od 08,00 - 08,00);
 • prijem i otpremu diplomatske i službene pošte i dokumenata van radnog vremena;
 • obaveštavanje i uzbunjivanje u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti;
 • mere radi obezbeđenja preleta vazduhoplova;
 • druge poslove iz delokruga Odeljenja.
IX Odsek za diplomatsku prepisku obavlja poslove koji se odnose na:
 • diplomatsku prepisku;
 • izradu nota, non-paper-a, promemorija i podsetnika;
 • izradu govora i istupanja ministra;
 • izradu bilateralnih i multilateralnih sporazuma;
 • izradu rezolucija i dokumenata koje Republika Srbija podnosi UN, EU i drugim međunarodnim organizacijama;
 • izradu programa poseta stranih delegacija Republici Srbiji;
 • izradu ugovora o zakupu objekata DKP u inostranstvu;
 • redaktorske i lektorske poslove, konsekutivno i pismeno prevođenje;
 • druge poslove iz oblasti diplomatske prepiske.
X Odsek za javnu diplomatiju obavlja poslove koji se odnose na:
 • pripremu dnevnih i nedeljnih informativnih biltena za potrebe Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava sa najvažnijim informacijama iz oblasti spoljne politike Republike Srbije;
 • pomoć Pres-službi u organizaciji medijskih događaja;
 • pripremu i održavanje internet prezentacije Ministarstva spoljnih poslova;
 • druge poslove iz delokruga Odseka.
XI Odsek za saradnju sa državnim organima obavlja poslove koji se odnose na:
 • održavanje stalne veze s Kabinetom Predsednika Republike Srbije, Narodnom Skupštinom Republike Srbije, Generalnim sekretarijatom Vlade Republike Srbije, Ministarstvom za Kosovo i Metohiju i drugim državnim organima;
 • obezbeđivanje promptnog postupanja nadležnih unutrašnjih jedinica Ministarstva po zahtevima Kabineta Predsednika Republike Srbije, Narodne Skupštine Republike Srbije, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, Ministarstva za Kosovo i Metohiju i drugih državnih organa;
 • organizaciju poseta Predsednika Republike Srbije stranim državama, kao i poseta šefova stranih država Republici Srbiji
 • druge poslove iz delokruga Odseka.
XII Diplomatska akademija obavlja poslove koji se odnose na:
 • programe stručnog usavršavanja i osposobljavanja iz područja važnih za obavljanje spoljnih poslova;
 • stručno osposobljavanje pripravnika;
 • stalno profesionalno usavršavanje diplomata i drugih zaposlenih u Ministarstvu, kao i u drugim organima državne uprave i institucijama javnog sektora u vezi sa posebnim ciljevima i prirodom obrazovanja u oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa;
 • polaganje diplomatsko-konzularnog i posebnih stručnih ispita u skladu sa članom 46. Zakona o spoljnim poslovima;
 • organizaciju nastavno-naučnih aktivnosti, informativnih i obrazovnih seminara, simpozijuma, tribina, konsultativnih sastanaka, predavanja, promocija, međunarodnih skupova i drugih studijskih programa;
 • međunarodnu saradnju sa akademijama, institutima i fondacijama stranih zemalja;
 • usavršavanje i ispite za proveru znanja zaposlenih iz oblasti stranih jezika i informatike;
 • povremene provera stručnih znanja, znanja stranih jezika i veština diplomata, kao i drugih zaposlenih u Ministarstvu, u cilju utvrđivanja njihove stručnosti i sposobnosti za bavljenje poslovima radnog mesta na koje su raspoređeni u skladu sa članom 42. stav 2. Zakona o spoljnim poslovima;
 • poseban program priprema, stručnog usavršavanja i osposobljavanja diplomata za rad u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u skladu sa članom 35. stav 5. Zakona o spoljnim poslovima;
 • upućivanje kandidata na međunarodne seminare, kurseve, poslediplomske studije, praksu i sl. koje organizuju ministarstva spoljnih poslova, diplomatske akademije, instituti, univerziteti i sl.;
 • organizaciju sastanaka Saveta diplomatske akademije, kao počasnog tela zaduženog za predlaganje programa Diplomatske akademije;
 • druge poslove iz oblati stručnog usavršavanja i osposobljavanja.