gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sprovođenje međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju
+ larger fontnormal font- Smaller font
U postupku sprovođenja međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju neposredno učestvuju nadležni nosioci socijalnog osiguranja, Direkcija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Direkcija Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa nadležnim filijalama za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje sa svojim organizacionim jedincima i organizacione jedinice Nacionalne službe za zapošljavanje, uz saradnju, po pojedinim pitanjima, sa nadležnim ministarstvima - Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja

U ostvarivanju prava koja proističu iz međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju zainteresovani treba da imaju u vidu sledeće:
  • Važeći međunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju sprovode se u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja neposredno od strane nosilaca zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srbiji i inostranih organizacija zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja.
  • Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, primenom sporazuma, postupak se sprovodi pred nadležnom filijalom zdravstvenog osiguranja i inostranom kasom/organizacijom zdravstvenog osiguranja.
  • Za izdavanje potvrde o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka u inostranstvu, na dvojezičnom obrascu, nadležna je filijala zdravstvenog osiguranja kod koje je lice osigurano.
  • Za izdavanje potvrde za diplomatsko-konzularne predstavnike Republike Srbije, koji su upućeni na rad u inostranstvo, potvrdu-obrazac izdaje Filijala zdravstvenog osiguranja za Grad Beograd.
  • Za vreme privremenog boravka naših građana u državi, sa kojom je sporazumom predviđeno korišćenje zdravstvene zaštite, nadležna je inostrana kasa/organizacija zdravstvenog osiguranja.
  • Inostrani osiguranici, koji privremeno borave u Republici Srbiji, obrazac predaju filijali zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mestu njihovog privremenog boravka.
  • Za osiguranike, korisnike isključivo inostrane penzije, sa prebivalištem u Republici, nadležna je filijala zdravstvenog osiguranja prema mestu njihovog prebivališta. Za osiguranike, korisnike isključivo srpske penzije sa prebivalištem u stranoj državi, sa kojom je sporazumom predviđeno korišćenje zdravstvene zaštite, nadležna je kasa/organizacija zdravstvenog osiguranja države u kojoj imaju prebivalište.
  • Za ostvarivanje prava na penziju primenom sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenim sa državama bivše SFRJ nadležna je filijala za penzijsko i invalidsko osiguranje na čijem području je osiguranik bio poslednji put osiguran, a ako je od prestanka osiguranja do pokretanja postupka proteklo 12 meseci, nadležna je filijala na čijem području lice ima prebivalište. Za primenu sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenim sa drugim državama nadležna je Direkcija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd, Dr Aleksandra Kostića broj 9, odnosno Direkcija Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3, 21000 Novi Sad.
  • Korisnik inostrane penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji dostavlja inostranom nosiocu, na zahtev, potvrdu o životu koja može da se overi u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno u Direkciji Pokrajinskog fonda, kao i u filijalama za penzijsko i invalidsko osiguranje.
  • Za ostvarivanje prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti potrebno je obratiti se nadležnom nosiocu za zapošljavanje.

 

Više informacija o zdravstvenom osiguranju možete naći na sajtu: www.rfzo.rs
Više informacija o penzijskom osiguranju možete naći na sajtu: www.pio.rs

 

1

 

 

Austrija
Sporazum između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01. decembra 2012. godine; objavljen je u „ Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 2/2012.

 

2

Belgija
Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01.septembra 2014. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 12/2010.

Novi Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti je potpisan 15.07.2010 i sa naše strane ratifikovan (potvrđen), a objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori“ broj 12/10. Stupio je na snagu 01. septembra 2014. godine.
Da bi sporazum stupio na snagu i mogao da se primenjuje nadležni organi dve države treba da se međusobno obaveste o izvršenim ratifikacijama.

3

Bosna i Hercegovina
Sporazum između SRJ i Bosne i Hercegovine je stupio na snagu 01.01.2004. godine; objavljen je „ Službenom listu SCG-Međunarodni ugovori" broj 7/2003.

 

4

Bugarska
Sporazum između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01.februara 2013. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 11/2011.

 

5

Velika Britanija
Konvencija između FNRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 01. avgusta 1958. godine; objavljena je u »Službenom listu FNRJ- Dodatak MUIDS" broj 7 /1958.

 

6

Danska
Konvencija između SFRJ i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju stupila je na snagu 1. februara 1979. godine; objavljena je u » Službenom listu SFRJ - Dodatak MUIDS" broj 5/1980.

Pokrenuta je inicijativa za zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju.

7

Italija
Konvencija između FNRJ i Republike Italije je stupila na snagu 01. januara 1961. godine; objavljena je u „Službenom listu FNRJ- Dodatak MUIDS" broj 1/1959.

Pokrenuta je inicijativa za zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju.

8

Kanada
Sporazum o socijalnoj sigurnosti  između Republike Srbije i Kanade je stupio  na snagu 01. decembra 2014. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS- Međunarodni ugovori" broj 12/2013. 

 

9

Kipar
Sporazum između Republike Srbije i Republike Kipar o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01.februara 2011. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 12/2010.

 

10

Libija
Sporazum između SFRJ i Velike Socijalističke Narodne Libijske Džamahirije o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01.juna 1990. godine; objavljen je u „Službenom listu SFRJ-Međunarodni ugovori" broj 1/1990.

 

11

Luksemburg
Sporazum između Republike Srbije  i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01. novembra 2014. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS- Međunarodni ugovori" broj 12/2013.

 

12.

Mađarska
Sporazum između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti stupio je na snagu 1.12.2014. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 10/2014 . 

 

13.

Makedonija
Sporazum između SRJ i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01. aprila 2002. godine; objavljen je u „Službenom listu SRJ-Međunarodni ugovori" broj 1/2001.

 

14

Nemačka
Sporazum između SFRJ i SR Nemačke  o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01.09.1969. godine;
objavljen je u „ Službenom listu SFRJ" broj 9/1969. Izmene i dopune su izvršene Sporazumom iz 1974. godine, a stupile su na snagu 14. maja  1975. godine, sa početkom primene od 01.01.1975. godine, objavljene su u „ Službenom listu SFRJ-MU" 24/1976.

 

15

Norveška
Konvencija između SFRJ i Kraljevine Norveške o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 01.08.1976. godine; objavljena je u„ Službenom listu SFRJ" broj 22/1975. 

 

16

Panama
Sporazum o saradnji socijalnog osiguranja između SFRJ i Republike Paname je stupio na snagu 25. decembra 1975. godine; objavljen je u" Službenom listu SFRJ-Dodatak MUIDS" broj 11/1977.

 

17

Poljska
Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i NR Poljske stupila je na snagu 01.01.1959. godine; objavljena je u „ Službenom listu FNRJ - Dodatak MUIDS „ broj 9 /1958. 

 

18.

Rumunija
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade SR Rumunije o saradnji u oblasti zdravstvenog osiguranja  je stupio na snagu 01.12.1976. godine;objavljen u „Službenom listu SFRJ-Dodatak MUIDS" broj 13/1977. 

Sporazum između Republike Srbije   i Rumunije o socijalnoj sigurnosti je, s naše strane  potvrđen, a objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 2/2017. Još nije stupio na snagu.

19.

Slovačka
Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti je stupio  na snagu 01. marta 2013. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 2/2012.

 

20.

Slovenija
Sporazum između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju je stupio  na snagu 01. novembra 2010. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 111/2009.

 

21

Turska
Sporazum između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01.12.2013. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 1/2010. godine.

 

22

Francuska
Opšta Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Francuske Republike zaključena stupila je na snagu 01.04.1951. godine; objavljena je „Službenom vesniku Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ" broj 4/51. Izmene i dopune su objavljene u „Službenom listu SFRJ-Međunarodni ugovori" broj 1/1967; 17/1971; 22/75, 7/1977; 5/79 i broj 9/1990.

 Novi Sporazum između Republike Srbije i Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti je, s naše strane, potvrđen, a objavljen je u „ Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 6/2015. Još nije stupio na snagu. 

23

Holandija
Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Holandije je stupila na snagu 01.04.1979. godine; objavljena je u Službenom listu SFRJ- Dodatak MUIDS" broj 11/1980.

 

24

Hrvatska
Sporazum između SRJ i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01.maja 2003. godine; objavljen je u „ Službenom listu SRJ -Međunarodni ugovori" broj 1/2001.

 

25

Crna Gora
Sporazum između Republike Srbije  i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01. januara 2008. godine; objavljen je u „ Službenom glasniku RS –Međunarodni ugovori" broj 102/2007.

 

26

Češka
Sporazum između SRJ i Češke Republike o socijalnom osiguranju stupio je na snagu 01. decembra 2002. godine; objavljen je u „ Službenom listu SRJ-Međunarodni ugovori" broj 7/2002.

 

27

Švajcarska
Konvencija između FNRJ i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 01.03.1964.; objavljena je u „Službenom listu FNRJ- Dodatak MUIDS„ broj 8/1963. Izmene i dopune Konvencije su izvršene 1982. godine a stupile su na snagu 01.01.1984., a objavljene su u" Službeni listu SFRJ-Međunarodni ugovori" broj 12/1984.

Novi Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti je, s naše strane,  potvrđen, a objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 13/2010. Još nije stupio na snagu. 

28.

Švedska
Konvencija između SFRJ i Kraljevine Švedske o socijalnom osiguranju, stupila je na snagu 01.01.1979. godine; objavljena je u „ Službenom listu SFRJ- Dodatak MUIDS" broj 12/1979.

 U toku su pregovori za zaključivanje nove konvencije/sporazuma.


 

Usaglašen je tekst sporazuma sa Ruskom Federacijom.

U toku su pregovori na zaključivanju sporazuma: sa Australijom, Grčkom,  Kvebekom,  Kinom, kao i administrativnog sporazuma sa Ruskom Federacijom i Francuskom.

Postoje inicijative za nastavak pregovora sa Švedskom, Ukrajinom, zaključivanje sporazuma sa: Belorusijom, Egiptom ( sa kojim je postojao sporazum o socijalnom osiguranju), novog sporazuma sa R. Hrvatskom, Danskom,  Crnom  Gorom, Italijom.